ورود ثبت نام
» آموزش برنامه نویسی » آموزش ++C » آموزش معادله درجه دو در C++ به صورت فیلم آموزشی و همراه سورس کد
13357 بازدید

آموزش معادله درجه دو در C++ به صورت فیلم آموزشی و همراه سورس کد

در این جلسه از فیلم آموزش C++ به مباحث ریاضی پرداخته شده است و دارای دو بخش می باشد که در بخش اول نحوه پیاده سازی معادله درجه دو آموزش داده شده است و در بخش دوم محاسبه مساحت و محیط دایره در سی پلاس پلاس آموزش داده شده است .

قسمت اول فیلم آموزشی :

قسمت دوم فیلم آموزشی :

حل معادله درجه دو  :

با استفاده از سورس کد زیر برنامه ایی رو نوشتیم که ضرایب معادله درجه دو را از کاربر می گیرد و ریشه های آن را در خروجی نمایش می دهد .

سورس کد و الگوریتم معادله درجه دو :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>

void main(){
clrscr();
   char ch;
   do{
     int a , b ,c , delta;
     cout<<"Enter a , b , c : ";
     cin>>a >>b >>c;
     delta = ( b*b ) - ((4) * (a * c));

     if(delta > 0){
    int x1 = ( (-b) + ((int) sqrt(delta))) / (2 * a);

    int x2 = ((-b) - ((int) sqrt(delta))) / (2 * a);
    cout<<"Javab: "<<x1 <<endl<<x2;

     }else if( delta == 0 ){
     int yek = ((-b) / (2*a));
     cout<<"Javab: "<<yek;
     }
     if(delta < 0 ){
     cout<<"!!!!! Reyshe Nadara !!!!!!";
     }

   cout<<"\n Do you want continue ? (y/n) ";
   cin >> ch;
   }while(ch != 'n');

getch();
}

 

نکات مهم : اول اینکه برای استفاده از توابع ریاضی باید کتابخانه اون رو اول اضافه کنید وگرنه توابع اون اجرا نمی شود ، به طور مثال برای استفاده از جذر باید از تابع ()sqrt استفاده کنید و برای توان از تابع ()pow باید استفادخ کنید و….. اسم کتابخانه ای که برای ریاضی استفاده میشه math است که باید با include# اون رو به کامپایلر معرفی کنید .

همان طور که می دانید اگر جواب دلتا برای محاسبه معادله درجه دو بزرگتر از صفر باشد معادله دارای دو ریشه و اگر مساوی صفر باشد دارای یک ریشه و اگر کوچکتر از صفر باشد ریشه ندارد ، پس ما براین اساس برنامه رو می نویسیم .

محاسبه مساحت و محیط دایره :

در این قسمت برنامه ای رو نوشتیم که شعاع را از کاربر می گیرد و مساحت و محیط دایره را محاسبه کرده و به کاربر نمایش می دهد .

سورس کد C++  :

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#define P 3.14

void main(){
clrscr();
   int radius;
   float area , perime ;
   cout<<"Enter radius : ";
   cin>>radius;
   area = P * radius * radius;
   perime = 2 * P * radius;
   cout<<"area = "<<area <<"\t"<<"perime = "<<perime;


getch();
}

رضا طوماری

دیدگاهجواب سوال چیه ؟ *